Terapia logopedyczna w naszej szkole obejmuje wszystkie dzieci z zaburzeniami mowy oraz ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Przed rozpoczęciem terapii przeprowadzamy diagnozę oraz wywiad z rodzicem, następnie stawiamy diagnozę w zależności od występującego zaburzenia dobieramy indywidualny program terapii logopedycznej. Metody dobierane są indywidualnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami poznawczymi każdego ucznia. Zajęcia prowadzimy indywidualnie oraz grupowo.

Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie). Oddziaływania te mają na celu:

usuwanie zaburzeń mowy,
przywracanie mowy w przypadku jej utraty,
nauczanie mowy, która się nie wykształciła,
wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej.
W terapii logopedycznej rzadko stosuje się tylko jeden rodzaj metod, a wynika to z konieczności realizowania zasady kompleksowych oddziaływań, ponieważ wraz z zaburzeniami mowy często współwystępują zaburzenia emocjonalne, zachowania i osobowości, opóźnienia i upośledzenia rozwoju umysłowego, zaburzenia lateralizacji oraz funkcji percepcyjno- motorycznych (funkcji słuchowych, wzrokowych, kinestetyczno-ruchowych), dlatego istnieje potrzeba prowadzenia równolegle do terapii logopedycznej terapii zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania.

Terapia logopedyczna prowadzona w naszej szkole opiera się o różne metody. Wybór metody zawsze jest uwarunkowany rodzajem zaburzenia, wiekiem i możliwościami dziecka.

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content