Projekty realizowane w roku 2018:

Wsparcie finansowe projektu LT-PL-2S-140 “Discover and show yourself” dofinansowany z Programu Interreg V-A Lietuva-Polska dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt dotyczy szeregu wspólnych działań mających na celu rozwijanie komunikacji oraz integrację osób niepełnosprawnych intelektualnie, w tym z ASD (np. Międzynarodowej konferencji (200 osób), wizyty studyjne na Litwę i do Polski (dotyczy partnera z Litwy), Międzynarodowego Turnieju Bowlingowego (ponad 130 osób), wydanie przewodnika informacyjnego, organizację i przeprowadzenie 24 spotkań informacyjno-edukacyjnych (dla 480 osób) oraz doposażenie zaplecza sprzętowego partnerów. Projekt w trakcie realizacji (szczegóły w tabeli poniżej).

Wszystkie projekty dotowane ze źródeł zewnętrznych/publicznych zostały rozliczone w terminie i uzyskały pozytywną opinię instytucji grantodawczych. Doświadczenie w realizacji tylu projektów jest nie do przecenienia i stanowi gwarancję prawidłowej realizacji niniejszego projektu.

 

Tytuł projektu Odkryj i przedstaw siebie
Nr projektu LT-PL-2S-140
Całkowity koszt projektu 49 997,61 euro
W tym dofinansowanie z EFRR 42 497,96 euro
Budżet Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutów 24 599,65 euro
W tym: przyznane dofinansowanie z UE 20 909,70 euro (85% kosztów kwalifikowanych)
Przyznane
dofinansowanie
z budżetu
Województwa
Podlaskiego
11 088,60 zł
Źródło dofinansowania PROGRAM Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014 – 2020

Budżet Województwa Podlaskiego
Partnerzy projektu Centrum Aktywności dla Osób Niepełnosprawnych w Janowie (Litwa) – Lider

Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów – Partner

Okres realizacji projektu 12 miesięcy- od 01.02.2018 do 31.01.2019
Cel projektu Celem projektu jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych w celu zmniejszenia wykluczenia społecznego ludności LT i PL.
Krótki opis projektu Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy społeczne występujące w obu krajach Polsce i na Litwie, dotyczące wzrostu liczby osób niepełnosprawnych, starzejącego się społeczeństwa i wysokiego odsetka ludności zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia liczby ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym, zwiększenia świadomości publicznej, a w ślad za nią zmniejszenia liczby negatywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych, a także wzrostu jakości życia osób niepełnosprawnych. Ważne jest, aby osoby niepełnosprawne mogły uczyć się i rozwijać swoje zainteresowania, kompetencje poprzez różne działania, integrację i szeroko rozumianą komunikację. Projekt będzie sprzyjał komunikacji i współpracy, promowaniu wzajemnego zrozumienia i tolerancji oraz integracji społecznej.
 Działania projektu i rezultaty

W ramach projektu planuje się następujące działania:

  1. Międzynarodowa konferencja – w kwietniu w Suwałkach odbędzie się jednodniowa konferencja , którego tematem przewodnim będzie komunikacja osób niepełnosprawnych. Planuje się udział 200 osób w konferencji (48-LT i 152-PL). W ramach działania zostanie również przygotowany przewodnik zawierający 6 artykułów napisanych przez osoby pracujące z osobami niepełnosprawnymi, w tym ze spektrum autyzmu lub będące osobami niepełnosprawnymi. Przewodnik zostanie udostępniony podczas konferencji, na stronie internetowej Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutów oraz przekazany dla organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi.
  2. Wizyta społeczno-kulturalna w Polsce – dwudniowa wizyta dla 48 osób z Litwy podczas, której nastąpi wymiana doświadczeń w zakresie terapeutycznej skuteczności terapii sensorycznej oraz integracja podczas Międzynarodowego Turnieju Bolwingowego.
  3. Spotkania informacyjno-edukacyjne – cykl 24 spotkań dotyczących komunikacji osób niepełnosprawnych, w tym osób ze spektrum autyzmu oraz edukacji społeczeństwa w zakresie spektrum autyzmu. Spotkania skierowane do szerokiego grona odbiorców: uczniów, studentów, nauczycieli, rad pedagogicznych, rodziców, organizacji pozarządowych, pracowników służby zdrowia itp.
  4. Wizyta społeczno-kulturalna „Zdrowe ciało, zdrowy umysł” – 3-dniowa wizyta 50 osób z Polski na Litwie podczas której zostanie zaprezentowana działalność Centrum Osób Niepełnosprawnych w Janowie (lidera projektu), zorganizowane gry, konkursy i zabawy integracyjne dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin, terapeutów i nauczycieli oraz zorganizowana wizyta w Centrum w Kownie.
  5. Zakup sprzętu do realizacji działań.

 

 

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content