Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów

powstało w 2009 roku. Jego głównym celem było założenie i prowadzenie Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi.
Stowarzyszenie zrzesza wszystkich chętnych terapeutów z województwa podlaskiego, którzy chcą aktywnie działać na rzecz osób ze spektrum.
Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów jest organem założycielskim Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” z oddziałami przedszkolnymi oraz Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy „Prolog”. Obie placówki prowadzą zajęcia edukacyjne oparte na nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Szkoły mają na celu integrację dzieci niepełnosprawnych z otoczeniem. Realizują projekty skierowane do dzieci, młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin. Oprócz działalności oświatowej, jako organizacja pożytku publicznego, prowadzi zajęcia terapeutyczne przeznaczone dla osób dotkniętych niepełnosprawnością.

W 2010 r. PST otrzymało dotacje z Urzędu Miasta Suwałki na realizację zadań publicznych:

1. „Zwiększenie dostępności pomocy pedagogicznej, psychologicznej i terapeutycznej dzieciom i młodzieży wymagającym wzmożonej, zindywidualizowanej pomocy, niepełnosprawnym i dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z trudnościami w nauce.” – 1000 zł,

2. „Wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży” – 1000 zł. Dotacje przeznaczone zostały na kontynuację pracy terapeutycznej z dziećmi przedszkolnymi zagrożonymi powstaniem i pogłębianiem niepełnosprawności psychoruchowej.

W 2011 r. PST otrzymało dotacje z Urzędu Miasta Suwałki:

1. „Terapeutyczne zabawy wspierające rozwój dzieci w młodszym wieku szkolnym” – 2500 zł. W celu realizacji projektu Stowarzyszenie nawiązało współpracę ze Szkołą Podstawową nr 9 w Suwałkach, gdzie systematycznie, raz w tygodniu w wymiarze 45 min, prowadzone były terapeutyczne zajęcia integracyjne dla uczniów „Bajki” i ich zdrowych rówieśników. Zajęcia prowadzone były metodą Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne oraz Dobrego Startu.
2. „Wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży” – 1000 zł. – dotacja przeznaczona została na organizację wypoczynku letniego dla podopiecznych PST .
3. Dotacja w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna Szkoła” – 5900 zł – wyposażona została sala zabaw dla uczniów Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka”
4. Grant z Fundacji Banku Zachodniego WBZ S. A. w ramach programu działań charytatywnych „Bank Dziecięcych Uśmiechów” – 3000 zł – przeznaczony został na zajęcia arteterapii w NTSP „Bajka” w Suwałkach.

W 2012 PST otrzymało:

1.Wsparcie realizacji zadania publicznego „Terapeutyczne zabawy integracyjne” przez Gminę – Miasto Suwałki w wysokości 1500 zł.
2.Dofinansowanie projektu „Sam powiem czego chcę – pomoc dzieciom autystycznym w komunikacji społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 – Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w wysokości 30 000, 00 zł (trzydzieści tysięcy)
3.Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego przez PEFRON w wysokości 6000 zł.

W 2013 PST otrzymało:

1. Wsparcie finansowe w ramach realizacji zadania publicznego udzielone przez Prezydenta Miasta Suwałk na realizację projektu: „Najpiękniejsze mego domu okolice- wycieczka rekreacyjna do Augustowa.” w wysokości 500 złotych.

W 2014 PST otrzymało:

1. Wsparcie realizacji 2-dniowej wycieczki do Warszawy w ramach otrzymanej mikrodotacji w konkursie „Podlaski pozarządowy fundusz mikrodotacji” dla grup nieformalnych ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w wysokości 5000zł.

W 2016 PST otrzymało:

1. Wsparcie realizacji III Turnieju Bowlingowego dzieci niepełnosprawnych w ramach zadania publicznego „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów i rozgrywek sportowych” realizowanego przez Prezydenta Miasta Suwałki w wysokości 1500 zł.
2. Wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego w ramach realizacji Rządowego programu na lata 2014-2016. „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – OTWIERAM SIĘ NA ŚWIAT W BEZPIECZNEJ I PRZYJAZNEJ SZKOLE w wysokości 17 500 zł. W ramach zadania zorganizowano szkolenia dla kadry dwóch szkół, rodziców oraz cykliczne warsztaty dla dzieci wraz z zajęciami terenowymi.

W 2017 PST otrzymało:

1. Wsparcie finansowe w realizacji zajęć z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych TUS-ODNALEŹĆ SIĘ W SPOŁECZEŃSTWIE w ramach zadania publicznego realizowanego przez Prezydenta Miasta Suwałki w wysokości 1500 zł. W ramach zadania odbył się cykl zajęć edukacyjnych z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych.
2. Wsparcie finansowe w realizacji Bajkowych Wakacji w ramach zadania publicznego realizowanego przez Prezydenta Miasta Suwałki w wysokości 2410 zł. W ramach zadania zostały zorganizowane półkolonie o charakterze prozdrowotnym oraz podnoszące umiejętności społeczne.
3. Wsparcie finansowe w realizacji zadania publicznego – Innowacyjna i skuteczna terapia osób niepełnosprawnych -Trening Umiejętności Społecznych. Zadanie realizowane przez Prezydenta Miasta Suwałki – wsparcie w wysokości 3000 zł. W ramach zadania odbył się cykl zajęć terapeutycznych dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

Wszystkie projekty dotowane ze źródeł publicznych zostały rozliczone w terminie i uzyskały pozytywną opinię Urzędu Miasta Suwałki ( oprócz dotacji otrzymanej w 2017 roku (pozycja 2 i 3), która jest w trakcie realizacji).

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content