Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów z siedzibą w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę przygotowania i przedstawienia wystąpienia (wykładu) podczas Międzynarodowej konferencji w dniu 21 kwietnia 2018 r., w Suwałkach, realizowanej w ramach projektu LT-PL-2S-140 “Discover and show yourself” dofinansowanego z Programu Interreg V-A Lietuva-Polska dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe na:

Usługę przygotowania i przedstawienia wystąpienia (wykładu) podczas Międzynarodowej konferencji w dniu 21 kwietnia 2018 r., w Suwałkach

Rodzaj zamówienia: usługa

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu LT-PL-2S-140 “Discover and show yourself” dofinansowanego z Programu Interreg V-A Lietuva-Polska dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na zasadzie rozeznania rynku (w postępowaniu nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych).

Zamawiający: Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów, 16-400 Suwałki ul. Tadeusza Kościuszki 79/2A, telefon 504 049 490, email: terapiapst@wp.pl

Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zapytania:

Przedmiotem zapytania jest wycena usługi w zakresie:

przygotowania i przedstawienia wystąpienia podczas Międzynarodowej konferencji w dniu 21 kwietnia 2018 r., w Suwałkach. Tematem przewodnim konferencji jest szerokorozumiana komunikacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub osób z autyzmem, z Zespołem Aspergera.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia tematu swojego wystąpienia w formularzu ofertowym. Zamawiający może ustalić ostateczny temat wystąpienia wraz z Wykonawcą na drodze wspólnych ustaleń.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przesłania Zamawiającemu prezentacji/konspektu swojego wystąpienia do dnia 30 marca 2018 r.

Celem wystąpień jest dostarczenie i przedstawienie uczestnikom międzynarodowej konferencji informacji, wiedzy, tzw. “dobrych praktyk”, doświadczenia w zakresie szerokorozumianej komunikacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub osób z autyzmem, osób z Zespołem Aspergera w różnych aspektach życia.

Oferty wariantowe, oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Termin i miejsce wykonania: zamówienie należy wykonać w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą. Planuje się, że usługa przygotowania i przedstawienia wystąpienia (wykładu) podczas Międzynarodowej konferencji będzie realizowana 21 kwietnia 2018 r. w Suwałkach, przy czym prezentację/konspekt wykładu należy dostarczyć do Zamawiającego do dnia 30 marca 2018 r.

Warunki udziału w postępowaniu: w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają:

  • Doświadczenie w pracy z osobami z niepełnośprawnością intelektualną i/lub osobami z autyzmem, Zespołem Aspergera. W postępowaniu mogą wziąć udział również osoby, które same doświadczają skutków barier w komunikacji niepełnosprawnych członków rodziny lub posiadają własne doświadczenie w tym zakresie.
  • Doświadczenie w wystąpieniach jako prelegent podczas konferencji, wystąpień, szkoleń i innych,
  • Wymagane doświadczenie należy potwierdzić stosownymi oświadczeniami.

Kryteria ocen ofert i ich znaczenie: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium oceny ofert:

Cena [PLN] (C) – 70%

Cena (C) – liczba punktów dla każdej ocenianej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru, gdzie zaokrąglenia dokonane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (max 60 pkt):

= 70%, gdzie 1 pkt=1%,

gdzie:

C – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena” ;

Cmin – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Cbad− cena oferty (brutto) badanej spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert.

Doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i/lub osobami z autyzmem, Zespołem Aspergera (DP) – 20 %

Doświadczenie w pracy (DP) – liczba lat doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi i/lub osobami z autyzmem, Zespołem Aspergera i/lub osobiste doświadczenia DP – 20 % – gdzie za każde:

– od 0 do 3 lat doświadczenia (DP) – 5 punktów,

– od 3 lat do 5 lat doświadczenia (DP) – 10 punktów,

– powyżej 5 lat (DP) – 20 punktów.

Doświadczenie w wystąpieniach jako prelegent DW – 10 %

Doświadczenie w wystąpieniach jako prelegent podczas konferencji, wystąpień, szkoleń i innych, gdzie za każde:

– od 1 do 3 wystąpień – 5 punktów,

– powyżej 3 wystąpień – 10 punktów,

W = C + DP + DW

gdzie:

W – wynik punktowy,

C – liczba punktów w kryterium cena, wyliczona według wzoru z pkt. a),

DP – liczba punktów w kryterium Doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, wyliczona według zasady z pkt. b).

DW – liczba punktów w kryterium Doświadczenie w wystąpieniach jako prelegent podczas konferencji, wystąpień, szkoleń i innych według zasady z pkt. c).

Maksymalna łączna liczba punktów za w/w kryteria wynosi 100 punktów.

1. Za najkorzystniejszą ofertę, zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów wyliczonych według powyższych wzorów i zasad.

2. Zamawiający wybierze łącznie 5 (4 w Polsce i 1 na Litwie) najkorzystniejszych ofert. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że więcej niż dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

Termin składania ofert oraz zawartość ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 12 marca 2018 do godz. 12:00 w Sekretariacie Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Bajka w Suwałkach, ul. Skłodowskiej 5 (decyduje data wpływu do zamawiającego) lub mailem na adres: terapiapst@wp.pl.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania.

Udzielanie informacji i wyjaśnień: zapytania dotyczące postępowania należy kierować /pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną/ na adres podany w punkcie 1. Informacji udziela Renata Giczewska-Węcek pod numerem telefonu 504 049 490.

Umowa na wykonanie zamówienia: z wybranymi wykonawcami zostanie podpisana umowa cywilnoprawna.

Zastrzeżenia i uwagi: zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie procedury. Zamawiający dopuszcza negocjacje w Wykonawcami.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Zamawiający zastrzega sobie prawi do odpoweidzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content