Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów z siedzibą w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu LT-PL-2S-140 “Discover and show yourself” dofinansowanego z Programu Interreg V-A Lietuva-Polska dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe na:

Dostawę urządzenia wielofunkcyjnego

Rodzaj zamówienia: dostawa

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu LT-PL-2S-140 “Discover and show yourself” dofinansowanego z Programu Interreg V-A Lietuva-Polska dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na zasadzie rozeznania rynku (w postępowaniu nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych).

Zamawiający: Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów, 16-400 Suwałki ul. Tadeusza Kościuszki 79/2A, telefon 504 049 490, email: terapiapst@wp.pl

Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zapytania: Przedmiotem zapytania jest:

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego ze wszystkimi pełnymi tonerami o następujących funkcjach: drukarki, kopiarki, skanera sieciowego, oraz finiszera zszywającego, z opcją dziurokwania, bruszorowania (składanie i zszywanie na grzbiecie) itp.

Zamawiający dopuszcza wycenę i dostarczenie urządzenia poleasingowego, pod warunkiem dołączenia oświadczenia, że sprzęt (urządzenie wielofunkcyjne) nie był finansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej. Jest to warunek obligatoryjny.

Urządzenie powinno charakteryzować się wysokim stopniem sprawności i pozytywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne, a przy tym powinno być proste w obsłudze.

Urządzenie powinno charakteryzować się następującymi cechami technologicznymi:

 • Technologia kopiowania – Elektrostatyczna kopia laserowa,
 • Technologia tonera – Polimeryzowany toner Simitri® HD
 • Szybkość kopiowania/druku A4 – 36 str./min.(mono/kolor)
 • Szybkość kopiowania/druku A3 – 17 str./min.(mono/kolor)
 • Szybkość w automatycznym – 36 str./min. trybie dwustronnym A4(mono/kolor)
 • Czas oczekiwania na pierwszą 5,8 sek.kopię/wydruk (mono/kolor) 7,7 sek.
 • Rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi
 • Półtony 256 odcieni
 • Ilość kopii 1–9.999
 • Format oryginału A5–A3
 • Powiększenie 25–400% w odstępach 0.1%; automatyczne powiększenie
 • Funkcje kopiowania Wstawianie rozdziałów; okładek i stron; kopia próbna (drukowana i ekranowa); druk próbny do regulacji; funkcje grafiki cyfrowej; pamięć ustawień zadań; tryb plakatu; powtarzanie obrazu; nakładanie (opcjonalne); pieczętowanie; ochrona kopii
 • Rozdzielczość drukowania 1,800 x 600 dpi;
 • Język opisu strony PCL6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3017);
 • Czcionki drukarki 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
 • Rozdzielczość skanowania .: 600 x 600 dpi
 • Tryby skanowania Skanowanie do eMail (Skanuj do Mnie) Skanowanie do SMB/LAN (Skanuj do mnie) Skanowanie do FTP Skanowanie do Skrzynki Użytkownika Skanowanie do USB Skanowanie do WebDAV Skanowanie do DPWS Skanowanie sieciowe TWAIN
 • Formaty plików JPEG; TIFF; PDF
 • Miejsce przeznaczenia 2,100 (pojedyncze + groupy); obsługa LDAPskanowanych dokumentów
 • Funkcje skanowania Adnotacje(tekst/czas/data) dla PDF;
 • Gwarancja 60 miesięcy lub 200 tys stron wydruku

Oferty wariantowe, oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin i miejsce wykonania: zamówienie należy wykonać (dostarczyć urządzenie) do dnia 6 kwietnia 2018 r.

Warunki udziału w postępowaniu: w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają urządzenie o wyżej przedstawionej specyfikacji i zapewni gwarancję urządzenia przez okres 60 miesięcy.

Kryteria ocen ofert i ich znaczenie: jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto za dane wykonanie zadania – 100%.

Termin składania ofert oraz zawartość ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 23 marca 2018 do godz. 15:00 w Sekretariacie Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Bajka w Suwałkach, ul. Skłodowskiej 5– decyduje data wpływu do zamawiającego lub mailem na adres: terapiapst@wp.pl.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania.

Udzielanie informacji i wyjaśnień: zapytania dotyczące postępowania należy kierować /pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną/ na adres podany w punkcie 1. Informacji udziela Renata Giczewska-Węcek pod numerem telefonu 504 049 490.

Umowa na wykonanie zamówienia: z wybranym wykonawcą może zostać podpisana umowa cywilnoprawna.

Zastrzeżenia i uwagi: zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie procedury. Zamawiający dopuszcza negocjacje w Wykonawcami w zakresie ceny.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Zamawiający zastrzega sobie prawi do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content