Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów z siedzibą w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę transportu dla 50 osób podczas wizyty studyjnej do Jonwavy (Litwa), realizowanej w ramach projektu LT-PL-2S-140 “Discover and show yourself”  z Programu Interreg V-A Lietuva-Polska dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Województwa Podlaskiego w ramach umowy ZD-II.WW.1.2018. Oferty należy składać do dnia 06 września 2018 r.

Zapytanie ofertowe na:

Usługa: Transport dla 50 osób podczas wizyty studyjnej do Jonawy (Litwa)

Rodzaj zamówienia: usługa

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu LT-PL-2S-140 “Discover and show yourself” dofinansowanego z Programu Interreg V-A Lietuva-Polska dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Województwa Podlaskiego w ramach umowy ZD-II.WW.1.2018, na zasadzie rozeznania rynku (w postępowaniu nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych).

Zamawiający: Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów, 16-400 Suwałki ul. Tadeusza Kościuszki 79/2A, telefon 504 049 490, email: terapiapst@wp.pl

Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zapytania: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa transportowa dla 50 osób podczas trzydniowej wizyty w Jonavie (Litwa). Wizyta odbędzie się w dniach 18-20 września 2018 r. Poniżej przedstawiono orientacyjną planowaną ilość kilometrów do przejechania podczas wizyty.

Oferty wariantowe, oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin i miejsce wykonania: termin usługi to 18-20 września 2018 r.

Warunki udziału w postępowaniu: warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Z 2007 r. Nr 12 poz.874 z póź. zm.); posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie; dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ogólne zobowiązania wykonawcy:

  • przewóz osób odbywać się może wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 108,poz.908 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. Zm.);
  • wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód mogących powstać podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem;
  • wykonawca zapewnia uczestnikom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny;
  • w cenę przejazdu wliczone będą: wszelkiego rodzaju opłaty drogowe, autostradowe, parkingowe itp.
  • kierowca wyjazdu zapewnia trafny i samodzielny dojazd do miejsc wskazanych przez organizatorów wyjazdu;
  • wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego podstawienia, w przypadku awarii, autokaru zastępczego na własny koszt w czasie nie dłuższym niż 5 godzin.
  • zapewni kierowcę posiadającego odpowiednie uprawnienia i doświadczenie.
  • wykonawca zapewni środki transportu – autokary klimatyzowane przystosowane do przewozu 50 osób.

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o posiadaniu uprawnień do realizacji zadania będącego przedmiotem zapytania ofertowego.

Kryteria ocen ofert i ich znaczenie: jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto – 100%.

Termin składania ofert oraz zawartość ofert: oferty należy złożyć do dnia 06 września 2018 do godz. 15:00 w Sekretariacie Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Bajka w Suwałkach, ul. Skłodowskiej 5 lub mailem na adres: terapiapst@wp.pl.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowymzałącznik nr 1.

Udzielanie informacji i wyjaśnień: zapytania dotyczące postępowania należy kierować /pisemnie, pocztą elektroniczną/ na adres podany w punkcie 1. Informacji udziela Renata Giczewska-Węcek pod numerem telefonu 504 049 490.

Umowa na wykonanie zamówienia: z wybranym wykonawcą może zostać podpisana umowa cywilnoprawna.

Zastrzeżenia i uwagi: zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie. Zamawiający dopuszcza negocjacje w Wykonawcami.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Zamawiający zastrzega sobie prawi do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.