2018 metais įgyvendinami projektai:

" Lt-pl-2S-140 " projekto finansinė parama "atrasti ir parodyti save", bendrai finansuojama INTERREG V-A Lietuva-Polska programos lėšomis bendradarbiavimo programą ir iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Įgyvendinant projektą vykdomos įvairios bendros veiklos, kuriomis siekiama plėtoti žmonių su protine negalia, įskaitant asmenis turinčius autizmo spektro sutrikimų, komunikacijos įgūdžius ir integraciją (pvz., Tarptautinė konferencija (200 asmenų), mokomieji vizitai Lietuvoje ir Lenkijoje (bendradarbiaujant su partneriu iš Lietuvos), Tarptautinis boulingo turnyras (daugiau kaip 130 dalyvių), informacinio vadovo leidyba, 24 informaciniai-mokomieji susitikimai (480 dalyvių), nauja įranga parteriams). Projektas tebevykdomas (išsamesnė informacija pateikta lentelėje toliau).     

Visi iš išorinių/viešųjų šaltinių finansuoti projektai atsiskaityti laiku bei teigiamai įvertinti paramos davėjų. Anksčiau įgyvendintų projektų metu įgyta patirtis yra neįkainojama, ji užtikrins tinkamą šio projekto įvykdymą.  

 

Projekto pavadinimas „Atrask ir parodyk save“
Projekto Nr. LT-PL-2S-140
Visos projekto išlaidos 49997,61 euras
Tai įskaitant ERPF finansavimą 42497,96 eurų
Palenkės ir terapeutų asociacijos biudžetas €24 599,65
Iš jų: ES finansavimas, suteiktas 20 909,70 EUR (85% reikalavimus atitinkančių išlaidų)
Suteikta
Finansavimo
iš biud eto
Provincijos
Palenkės
£11 088,60
Finansavimo šaltinis Interreg V–A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programa 2014 – 2020

Palenkės vaivadijos biudžetas
Projekto partneriai Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras (pagrindinis paramos gavėjas)

Palenkės terapeutų asociacija – Partneris

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 12 mėnesių – nuo 2018 02 01 iki 2019 01 31
Projekto tikslas Pagrindinis šio projekto tikslas – gerinti žmonių su negalia gyvenimo kokybę, siekiant sumažinti socialinę atskirtį Lietuvoje ir Lenkijoje.
Projekto santrauka Projektas yra atsakas į socialines problemas, su kuriomis susiduriama tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje: senėjanti visuomenė, didėjantis žmonių su negalia skaičius, santykinai trumpesnė gyvenimo trukmė ir gana didelė dalis žmonių, kuriems gresia skurdas ar socialinė atskirtis. Projektu siekiama sumažinti žmonių, kuriems gresia socialinė atskirtis, skaičių, didinti visuomenės sąmoningumą ir atitinkamai sumažinti neigiamą požiūrių į neįgaliuosius, gerinti neįgaliųjų gyvenimo kokybę. Svarbu, kad žmonės su negalia per įvairias veiklas, integraciją ir komunikaciją plačiąja prasme galėtų mokytis ir plėtoti savo susidomėjimus. Projektas skatins komunikaciją ir bendradarbiavimą, abipusį supratimą, toleranciją ir socialinį integruotumą.
 Projekto veikla ir rezultatai

Veiklos planuojamos įgyvendinant projektą: 1. Tarptautinė konferencija – balandžio mėnesį Suvalkuose vyks vienos dienos konferencija skirta žmonių su negalia komunikacijai. Numatomas konferencijos dalyvių skaičius – 200 (48-LT ir 152-PL). Pagal šią veiklą planuojama išleisti taip pat vadovą, kuriame bus publikuoti 6 straipsniai parašyti asmenų dirbančių su neįgaliaisiais ir autizmo spektro sutrikimų turinčiais asmenimis. Vadovas bus paruoštas konferencijai, prieinamas Palenkės terapeutų asociacijos interneto svetainėje ir perduotas nevyriausybinėms bei neįgaliuosius globojančioms organizacijoms.

  1. Informaciniai-mokomieji susitikimai – 24 susitikimų ciklas, skirtų neįgaliųjų, įskaitant asmenų su autizmo spektro sutrikimais, komunikacijai ir visuomenės informuotumo apie autizmo spektrą didinimui. Susitikimai skirti įvairių grupių klausytojams: mokiniams, studentams, mokytojams, mokytojų taryboms, tėvams, nevyriausybinėms organizacijoms, sveikatos priežiūros darbuotojams ir kt.
  2. Informacija ir švietimas susitikimai-24 serijos susitikimus dėl informacijos apie žmones su negalia, įskaitant žmones apie autizmo spektro ir visuomenės švietimą apie autizmo spektro. Susitikimai skirti plačiai auditorijai: studentams, mokytojams, pedagoginėms taryboms, tėvams, NVO, sveikatos priežiūros specialistams ir pan.
  3. 4. Socialinio-kultūrinio pobūdžio vizitas „Sveikame kūne – sveika siela“ – 3 dienų 50 asmenų iš Lenkijos viešnagė Lietuvoje, kurios metu bus supažindinama su Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro (pagrindinio paramos gavėjo) veikla, rengiami konkursai ir integraciniai žaidimai skirti žmonėms su negalia, jų artimiesiems, terapeutams ir mokytojams, bei surengta išvyka į Kauno ugdymo centrą.
  4. Planuojama įsigyti įrangą veikloms vykdyti.