Palenkės terapeutų asociacija

powstało w 2009 roku. Jego głównym celem było założenie i prowadzenie Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi.
Asociacija suburia visus Palenkės vaivadijos terapeutus, norinčius aktyviai prisijungti prie veiklos skirtos asmenų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, labui.
Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów jest organem założycielskim i prowadzącym Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” z oddziałami przedszkolnymi oraz Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy „Prolog”. Obie placówki prowadzą zajęcia edukacyjne oparte na nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Szkoły mają na celu integrację dzieci niepełnosprawnych z otoczeniem. Realizują projekty skierowane do dzieci, młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin.

Oprócz działalności oświatowej, jako organizacja pożytku publicznego, prowadzi zajęcia terapeutyczne przeznaczone dla osób dotkniętych niepełnosprawnością.

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content