Rok 2010 :
1. „Zwiększenie dostępności pomocy pedagogicznej, psychologicznej i terapeutycznej dzieciom i młodzieży wymagającym wzmożonej, zindywidualizowanej pomocy, niepełnosprawnym i dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z trudnościami w nauce.” – 1000 zł,

2. „Wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży” – 1000 zł. Dotacje przeznaczone zostały na kontynuację pracy terapeutycznej z dziećmi przedszkolnymi zagrożonymi powstaniem i
pogłębianiem niepełnosprawności psychoruchowej.

Rok 2011:
1. „Terapeutyczne zabawy wspierające rozwój dzieci w młodszym wieku szkolnym” – 2500 zł. W celu realizacji projektu Stowarzyszenie nawiązało współpracę ze Szkołą Podstawową nr 9 w Suwałkach, gdzie systematycznie, raz w tygodniu w wymiarze 45 min, prowadzone były terapeutyczne zajęcia integracyjne dla uczniów „Bajki” i ich zdrowych rówieśników. Zajęcia prowadzone były metodą Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne oraz Dobrego Startu.

2. „Wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży” – 1000 zł. – dotacja przeznaczona została na organizację wypoczynku letniego dla podopiecznych PST

3. Dotacja w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna Szkoła” – 5900 zł – wyposażona została sala zabaw dla uczniów Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka”

4. Grant z Fundacji Banku Zachodniego WBZ S. A. w ramach programu działań charytatywnych „Bank Dziecięcych Uśmiechów” – 3000 zł – przeznaczony został na zajęcia arteterapii w NTSP „Bajka” w Suwałkach.

Rok 2012:
1. Wsparcie realizacji zadania publicznego „Terapeutyczne zabawy integracyjne” przez Gminę – Miasto Suwałki w wysokości 1500 zł.

2. Dofinansowanie projektu „Sam powiem czego chcę – pomoc dzieciom autystycznym w komunikacji społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 – Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w wysokości 30 000, 00 zł (trzydzieści tysięcy).

3. Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego przez PEFRON w wysokości 6000 zł.

Rok 2013:
1. Wsparcie finansowe w ramach realizacji zadania publicznego udzielone przez Prezydenta Miasta Suwałk na realizację projektu: „Najpiękniejsze mego domu okolice – wycieczka rekreacyjna do Augustowa.” w wysokości 500 złotych.

Rok 2014:
1. Wsparcie realizacji 2-dniowej wycieczki do Warszawy w ramach otrzymanej mikrodotacji w konkursie „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” dla grup nieformalnych ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w wysokości 5000 zł.